डोक्निक् चत्कार चत्नि

संगम चौधरी
१६ माघ २०७८, आईतवार
डोक्निक् चत्कार चत्नि


बाट हो भित्टर कोन्टिक् ।भित्टर कोन्टिमे एक्ठो भारि परिवार रहठ् । ओहे परिवारमे डोक्नि सबसे पुरान रहठ् ओ ओकर बिना भन्सा मिठ् नै बनठ् । भित्टर कोन्टिम् परविार मे भोक्टि, गग्रि, भाँकरि, करुवा,बट्ला, टठिया, खोरिया, चटुवा, डबला, करछुल, डरुवा, अस्टे ढेर मेरिक् भाँरा रठैं । मने डोक्नि ढेर सालसे उ  भित्टर कोन्टिक् परिवारमे भन्सा मिठ करैले रहठ् ।

डोक्नि उ भन्सम् से सबसे बोल्नाहा भाँरा हो । भिन्सार से बेरिजुन सम् , जबेजबे भन्सा सुरु हुइलग्ना उ भित्टर कोन्टि ठोक् ठोक् ठोक् ठोक् बोले लग्ना । उ डोक्नि अत्रा पुरानकि रहठ् कि पेंडिम् डोडर पर्ना मेरिक् खोलत्यार हारहठ् । टहुपर छुट्टि नैपैले रहठ् , उहे डोनिक् चत्नि बरा मिठ् ओ चत्कार लग्ना । भाँरा मन्से सब्से अलग मेरिक् डोक्निक् जिन्गि अस्टे रठिस्, चिमचाम एक कोनुवा पलिरना, औरे भाँरक् जसिन पानिले रोज ढोउवा नै पाइठ् मने उहे डोक्निक् चत्नि बरा चत्कार लग्ना । उहे चत्नि मारक्, जाँरक् बासि ओ मिझनि बरेजोर सत्काइठ् । भित्टर कोन्टिम् औरे भारक् बरे इज्जत रठिन् , रोज साँझ बिहान साबुन सरझ ले ढोउवा पाके चम्कल रठै । कोइ छोट रहठ् टे कोइ भारि ओ अस्टके  उ भित्टर कोन्टिम् लावा लावा भाँरा ठप्टिरठैं । टमान मेरिक् भाँरा रलक् मारे कबुकाल लरे पुग्ठै । कोइ फुट जाइठ टे कोइ पचक् जाइठ् । मने फेनसे भाँरा हे मिलाके ढारडेलेसे भित्टर कोन्टि बरे सोहाओन लागठ् ।


भित्टर कोन्टिक् सब्से बोलनाहा, ओ चत्कार चत्नि खओइना डेक्निक् जस्टे घरक् पुर्खा आजा, बुडु, नाना, बाबा डाइ रठैं । जे डुख उठाके अपन घर परिवार चलैले रहठैं । ढेर मेरिक् भाँरा रहेहस्, घरक् मनै हुइटैं, भाँरा लरहस कबुकाल परिवारमे फेन टकरपकर होजाइठ् मने उहिहे फेनसे मिलमके ढरले से बरे सुहाओन खुशि ओ सुखि परिवार बने पुगठ् । टबे एकठो कहकुट बा, भित्टर कोन्टिक् भाँरा टे लरठै हम्रे ते मनै हुइ, कबुकाल मन नै मिलठ् । औरे कहकुट फेन बा, आगि टापे मुंरक्, बाट सुने बुर्हुवक् । बुर्हाइल मनैनके बाटेम ज्ञानगुनके बाट ओ इतिहास छुपल रठिन् । डोक्निक् चत्निहस चत्कार पुर्खनके बाट मिठ ओ चत्कार रठिन् । टबे मारे पुर्खनके बाट ओनैना ओ ओइनके आदर कर्ना बरे जरुरि लागठ् । ओराइल ।

-संगम चौधरी

डोक्निक् चत्कार चत्नि

संगम चौधरी