बिग्रल सढ्वा

डियर अबिरल
१५ असार २०७८, मंगलवार
बिग्रल सढ्वा

बिग्रल सढ्वा
धान लगाक गाउँम हर्डहवा खासेक्ल रहैं । डेस डुनियाँ उटरैना हस बड्री डेख पर । एक घचिक रहिक कब्लिक पट्या फर्नाहस पानी बर्सल । टबसे सिमसिम झरी लगाइहस् पानी अइटि रह । राजु, सुख्ला, फग्ना, मंगनु जुन घाँस खन्ढ्री घरम् पट्टि खेल्नाम मचल रल्ह ।

बर्खा खेटि ओराइल रहिन । चारु जे संग भ्याट हुइल बाट । ट्वार काट रै, हाली फका गडाहा, टुरुप मार रै । अस्ट अस्ट बोली अल्पट्र सुनमिल । पट्टि खेल्टिखेल्टी राजु कहठ आझ संन्झ्याक कान्छीक् होटल जिना हो यार । सब जहनक एक्क बोली हुइठा हुइठा जिना हो । एक घचिक रहिक बिल टिर्ना बात उठलिन । आझ सुख्ला कि फग्नुक पाल्या हुइटिन । अट्रहम फग्नु कहट मै ट कन्ठी घाल्क साढु बनसेकल् बाटुँ यार । सुख्ला–अरे यार मै फें ट पिए छोर रख्नु । मंगनु–टब्ट आब सब योजना खटम् ।

अट्रहम राजु बोलठ् अरे यार होटलिक कान्छीक् डर्सन निपाइल फें एक महिनासे ढ्यार होगिल । फग्नु बात खपक् डारट । आझकल ट आउर सुग्घुर होराखल काल्ह भखर डेख्नु मै । मंग्नु बात पकर डारट् सुवर कहुँ गुह खाइ छोरी । टै साढ्ु अगर बट्टि लेह गिल रहिस भठ्ठि जैम रै, फग्ना बिग्रल साढु ।
हा हा हा….घाँस खन्ढ्री घर उज्रना हस हाँसिक ठिठ्ठा छुटट् ।
डियर अबिरल
खैरापुर १५ नम्बर, बर्दिया

बिग्रल सढ्वा

डियर अबिरल