ढमार

मनिराम चौधरी
२८ भाद्र २०७८, सोमबार
ढमार

गीत
ढमार

टेक–
जागो जागो, जागो रे मोरे डाडु
आब हमार सुट्ना बेला नाइ हो ।

उलार–
घोरीघोरा टलुवाहे ढुमिल बनैना,
मर्वा भस्कैना काम हुइटा हो
आदिवासीनके नाउँ बेंच बेंचके
थारु भाइन लराइटैं हो
जागो जागो……

बन्सी लगुइया भैया बर्ही ज्ञानी बन्के
आब डारे टलुवामे बनसा हो
छेग्री हेरुुइया, मछरी मरुइया
जागो सब गाउँके मल्मन्सा हो
जागो जागो….

सब भाइनके डेखो घर सहरमे,
थारु भाइनके गाउँ घरम हो
अरे ! डेस डुनियाँ डेखो जाँघजोरी खाइटंै
थारु भुलली, खोरियक् जाँरम हो
जागो जागो …..

पहर््ना टे पर्हलो झोलबोक नेटा
नाही सिख्लो अपन गोरम नेंगना हो
रोजदिन डेखो घरम भुखाही
कभु घाम, कभु सिट पानीम हो
जागो जागो…..

पहिलो टो बनुवाँ फँरलैं मलिकवन
बनि गैलैं बरे जिम्डार हो
आब टो बनुवाँ फाँरटंै हो टस्कर
कैसिक बचाइ बर्का बनुवा हो
जागो जागो….

ओहेमारे डाडु जानी बुझी
करीढारी आझुसे टोक्टा
जलपानी डेके फुलक माला गुँठके
आब जोरी एकटाके माला हो
जागो जागो…..

मनिराम चौधरी
कैलाली

ढमार

मनिराम चौधरी