पुठ्ठा डुम्का डुम्का

संगम चौधरी
२२ कार्तिक २०७८, सोमबार
पुठ्ठा डुम्का डुम्का

पुर्खा पुरन्या थारु पुटवा हेरा गैलैं ।

भन्सरियक डब्ला चटुवा हेरा गैलैं ।।

भाट रिझैना भोक्टि, मार ढर्ना हाँरी

घरक ढुरखम्मा खुँटुवा हेरा गैलैं ।

जाँरमार बोक्ना टुम्मा, चट्निक पोक्रि

सजना मैना गउइया नटुवा हेरा गैलैं ।

पुठ्ठा डुम्का डुम्का के नचुइया भौजी 

मन्डरा बोजुइया मिटुवा हेरा गैलैं ।

थारु मर्डानके चिन्हा, टेक्नि पौवा

टोपी, पगिया, भेगुवा हेरा गैलैं ।

संगम चौधरी

पुठ्ठा डुम्का डुम्का

संगम चौधरी