ढमार गीत

सुन्दर लाल चौधरी
२६ माघ २०७९, बिहीबार
ढमार गीत

ढमार गीत
सुनो पिया हो मोर उठो माघ लहाइ हो ।
लावा साल आइल माघ, चलो जाइ माघ मनाइ हो ।
बिहान लहाके पुजा पाठ करके, घरघर माघ रमैबी हो ।
सुनो पिया हो मोर उठो माघी लहाइ हो ।

सुनो ढानी हो मोर उठके चलो माघ लहाइ हो ।
बर्का टिहुहार थारुनके एहे चलो जाइ लेबि बरदान हो ।
पुर्खा हुक्रनसे लेके आशिष, सकुहुन डेबि बरदान हो ।
सुनो ढानी हो मोर उठके चलो माघ लहाइ हो ।

सुनो पिया हो मोर उठो माघ लहाइ हो ।
कला संस्कृति संवर्द्धन करना एहे हमार पहिचान हो ।
कला संस्कृति प्रवर्द्धन करना एहे हमार अभियान हो ।
सुनो पिया हो मोर उठो माघ लहाइ हो ।

सुनो ढानी हो मोर उठिके चलो माघ लहाइ हो ।
हत्या हिंसा करना नै मजा काम इहिन रोके परि हो ।
औरेक ज्यान मारके हत्या हिंसा करके,नैकुछु रहि हो ।
सुनो ढानी हो मोर उठिके चलो माघ लहाइ हो ।

सुन्दर लाल चौधरी
टीकापुर ७ बैदी, टीकापुर, कैलाली

ढमार गीत

सुन्दर लाल चौधरी