टुँ कहाँ बटो ?

दर्पण कुसुम्याँ
१ चैत्र २०७९, बुधबार
टुँ कहाँ बटो ?

कविता
टुँ कहाँ बटो ?

सायद भठ्ठिमा डारु पिटी हुइबो
पिलेटेम टिना ओरागिल अंग्री चत्टी हुइबो
बेन्चम बैठ्के कुर्सिक गफ छट्टी हुइबो
बिंरी पिएबेर सुर्य पिएहस लागठुइ
काल १२ बजेसम पिलेक फेन जागठुइ
आजफे घरेक टिना मिठ नाइ लागि
भात बेगडेनास लागि
केंवार टुर डेनास लागि
मेढर्वक ठुट्ठुन भस्काडेनास लागि
डाइबाबन घरेम्के निकारडेनास लागि
लर्का खैनै कि भुख्ले बटैं पटा नाइहो
कुठ्लिम चाउर बाकी नाइ पटा नाइहो
कुछफे पटा नाइहो
टुँ कहाँ बटो ?

टाइमपास कहिके तास खेल्ना बा
क्यारेमबोर्ड्मे किट्टी भिरैना बा
खेलारिन्के चार फोंग टोक्रा मर्ना बा
हत्तेरी अब्खिस टरम कम अइनै
चिरै ज्यादा आके बर्बाद होगिल
५ बोल्के एक्कै हाँठ
ताँसफे छोरडेहल साठ
टाइमपास कहटी कहटी लाइफपास हुइटा कि !
टोहाँर चलन डेख्के घरे जन्नी रुइटा कि !
ओराजाइठ सापट मांगलेबो
पुलिस अइठैं बेन्ढुवा फानलेबो
समाज केहोंर जाइटा
कुछफें पटा नाइहो
टुँ कहाँ बटो ?

रातदीन ढरढर ढरढर फ्री फायर
ठोकठोक टोर पन्ज्रे नुकल बा
गोलि ओराइगिल हालि डे
डायमण्ड एक्कैठो बचल बा
आझ टो नोब्रा हिलाडेहल सारे
हत्तेरी वाइफाईक टावरफे अब्बहि जैना रहिस
लाइन अइटिकिल उहिन्से फेन भिरम
अइने हम्रन कहाँ जिटे सेकहि सारैं
का बोल्ठो किहनो पटा नाइहो
का कर्ठो कुछ पटा नाइहो
धानेम पानी चर्हल कि नाइ ?
मकै सब छुटवा गोरु खाडरनै कि !
बारिम लगाइल लौका फरटा किनाइ ?
छेगरीनके झाला बाटिन किनाइ ?
कुछफे पटा नाइहो
टुँ कहाँ बटो ?

सब बिसर्गिल ?
मल बोडरमे लेहे गैलेक
एसएसबिन्के लाठी खैलेक
एक बोरिया लाडके खेट्वै खेट्वै भग्लेक
मेर्वामा उसिटके चार चो गिर्लेक
बिया पाइकलाग झग्रा खेल्लेक
असौफें धान न डाहा जाए
काटल धान बहिया ना पुहाए
राहतके लाग चार फेरा बजार ना जाइक परे
फारमममे खै का छुटल पाँचचो वडामे गैलेक
खै राहत पैलो का ?
आखिर कुछ फे पटा नाइहो
टुँ कहाँ बटो ?

भैया ओ बाबु हुक्रे
टिक्टक्मे भाइरल बन्ना बा
मेरमेरिक भिडियो लन्ना बा
भाइरल हुइकलाग लुग्रा फेक्ना बा
आपन इज्जत अप्नही बेग्ना बा
आझ पर्हे जिनास नाइ लागठो
डाइबाबा गरयाइटैं काहे अइसिन करठे ?
पार्हाने एक ध्यान नाइ हुइस
जब डेखो टब सपरटी रहठ
कोठक् डुवार लगाके निक्रबे नैकरठ
भुख पियास फे नाइ लग्ना
गोटगाट जानल फे सब बिसरगिल
बराभारी मनै बन्ना टोहाँर सपना
सुख लन्बो कना डाइबाबन्के आश
केहोर जाइटा ?
कुछ फे पटा नाइहो
टुँ कहाँ बटो ?

सत्ता ओ राज्य
टोहाँर निर्दोश डाडु भैयन जेलेम डर्ले बा
अधिकार मगुइयन गोलि मर्ले बा
दिदी बहिन्यन्के लुग्रा फर्ले बा
टोहाँर बस्तिमे आगि बर्ले बा
पहिचान ओ सान हेरवाइटा
कमजोर पाके आउर डरवाइटा
फोरले रहे आउर फोरटी बा
उप्पर चरहुइयन झोरटी बा
लोभ डेखाके गुलामी करैटी बा
तेल लगाके मनैटी बा
खवैम कैके सिकार पनैटी बा
टुहिन कैसिक कम्जोर बनैना हो जाल रच्टी बा
टोहाँर धर्तिम हक जमैना सोच्टी बा
मनो टुहिन कुछ फे पटा नाइहो
टुँ कहाँ बटो ?

टुहिन केउ नाइ चिन्हठ
भोट बैंक बनल बटो
जे आइठ टे नचाइठ
बेरबेर उल्लु बनाइठ
भरोसा टुटल बा
समाज फुटल बा
दिदिबहिन्यन्के इज्जत छोप्ना बा
छाटी चाकिल कराके नेंगना बा
अपन पहिचान बचैना बा
अपन ठाउक अगुवाइ अप्नही कर्ना बा
सामन्त हुकन्के भन्डाफोर कर्ना बा
अधिकारके लाग आघे बहर्ना बा
फुटके नाही जुटके लर्ना बा
दिन आगिल आब सहि डगर रोज्ना
हेराइल अस्तित्व खोज्ना
मनो टुहिन कुछ पटा नाइहो
टुँ कहाँ बटो ?


दर्पण कुसुम्याँ
खाता गाउँ, बर्दिया

टुँ कहाँ बटो ?

दर्पण कुसुम्याँ