गुर्वान सन्ह्ली

मान बहादुर पन्ना
१३ बैशाख २०८०, बुधबार
गुर्वान सन्ह्ली

कथा

गुर्वान सन्ह्ली

सुन्वान सहली आझ सँपर्क बीरेन्द्रनगर ओहर लग्ली । सायद ठरोक पठैलक रुप्या अइलिन कि का ? ठरवोक विदेश गिलक ३ वरस पुगटिन् । ट्यामट्यामम आइ.एम.ई मसे पैसा झिक जाइ व्याला आझकाल प्राय अक्कले जिठी गुर्वान सन्ह्ली । पल्है पल्है आफन दिउराह छाइछावन संघसंघ लेक जाइ, तर पैसक हरहिसाब जानक डर उ सुटुक्क जिठी । रुप्या बुझलक दिन आफन लाग अडरिक अडरिक कुर्ठा सुरुवाल, सारी, लिपिष्टिक, गाजल, आँगम छिटकना सेन्ट, सिंगारपटारके मेरमेरके सरसमानले बहुत मेरिक वस्तु किन्खन क्वाठा सजैल रही ।

उ दिन गुर्वान सन्ह्ली ठरोक पठैलक रुप्या झिक्कन घर फिर्ता हुइली । बहुत दिन पाछ रुप्या पटैलकम खुसी रलही काखर कि हुकाहार एहोरओहर घुम जिना बन्द हो रलहिन् । आझ आफन लाग रानी कलरके सारी एकजोर सेन्डिल, किल्खन अन्ल रलही । तर आफन दुईठो छाइ ओ एकठो छावक लाग एकओक ज्वार चप्पल फेन निकिन्ल रलहीं । गुर्वान सन्ह्ली लर्का पर्कनके ओत्रा चासो निकर्ठी । हुकहिन ठरोक कमाहीम मोज कर पैलसे पुगजिठिन । छावक लाग भुट्ला कट्ना कैची, छाइक लाग भुट्ला बहन्ना रबरसम निकिन्डेठी । स्कूल जैना छावक भुट्ला बाहर्क गुजरी असक हुइट घरिम फेन बाल कट्ना शनिवारक दिन लहवा डेनासम निकर्ठी । यहाँसम कि अप्न हिरिक हिरिक बजार जैना तर कब्बु फेन आफन छाइछावन निलैजैठी । छावक मुट्ला काटक लाग गाउँक दाजुभाइन समेत निकठी ना ट हेयर कटिंगम लैजाख कटैटी । विचारा सुन्द्रा बिना डाइबावक हिट्वासक रहठ । हाँठम पैसा अइटी कि रातभर फोनम बिजी रठी गुर्वान सन्ह्ली ।

ठरोक पठाइल पैंसा बुझलक डोसर दिनठेसे कहाँ जैना किहिसे बैठना कैक गुर्वान सन्ह्नी मोबाइलम कन्ट्याक कैरख्ठी ।

आझ शुक्रबारक दिन गुर्वान सन्ह्ली छिन्छुक आर्मीह कन्ट्याकम बीरेन्द्रनगर बलैल रलही । आर्मी करिव ५ बजे ओहर एयरपोर्ट चोकम अस्रा लग्ल रह । ओह व्यालाम फोन अइठिन गुर्वान सन्ह्लीक मोबाइलम ।

गुर्वान सन्ह्ली, हल्लो काहाँ बाटो हाई ?
आर्मी–एयरपोर्ट चोकम बटुँ । झट्टे आउ मनकामना होटलम रूम बुक

कैरख्नु, ओहोर बैठख् गफ कर्वी नि ।

सम्झेक समयम सबजन आफन बालवच्चन भातभन्सा कैख खुवा पिवाक सुटैना समयम होटलक बास कर जिना गुर्वान सन्ह्लीक पुरान बानी हुइटिन ।

आर्मी कत्रा ढिल कर्लक हो । अस्या लागट लागट बोर लाग्स्याकल ।
गुर्वान सन्ह्ली, सरी, है त अलिक ढिल हुइल ।

बस डुनजन वीरेन्द्रनगरके मनकामना रेस्टुरेण्टम छिर्ठ । आझ आर्मी खूप खÞुशी बा । काकर कि मछरी आफन ढरहियाम अप्नेहे बाझ आइल बटिस् । अप्नेहे कन्ट्याक कर्लक कारण खर्चपानीके बिल भर निपर्ना हुइलक कारण ऊ ढुक्क रहठ ।

आर्मी, सानु आझ केहेकक अडर करुँ ?

गुर्वान सन्ह्ली, टुहाँर का इच्छा बा मगाउ ।

आर्मी, ओसिन ट एक बोटल रोयल स्ट्याग मगाउ ट ।

गुर्वान सन्ह्ली, हुइठ ।

आर्मी, ए कान्छा, एक बोटल रोयल स्ट्याग, दुई ठाउँमा सेकुवा र भुटुवा अनि सलाद र सूर्य चुरोट ५ खिल्ली ल्याऊ है । ए सुन् त अनि दुई जनालाई खाना पनि बनाइ राख ।

बीरे, हवस् सर ।

डुनुजन एक–एक प्याक लगाक आफन क्रियाकलाप शुरु कर्ठ । हवीस्कीक रंगसँग आफन रङ मिलाइ लग्ठ । डुनु जन मु जोटाख का का कर्ठ । ओह व्याला वीरे डवारीम ढकढक कराइठ ।

बीरे, हजुर खाना कति खेर ल्याउँ ।
आर्मी, एकछिन पछि ल्या न ।
फेन डोसो डुनुजन चुम्मा लेटी खैना पिना सुरु हुइठिन् । आर्मी ट्वाइलेट पैठट् । ऊ हवीस्की रंगम लठ्ठ हुइल व्यालाम वाकर यौन चाहना तिब्र हुइटिस् । उ नंगट क्वाठम आइठ ट, गुर्वान सन्ह्लीक कुर्टा सुरुवाल सक्कु खोल्ख नंगट बनाइँट । डुनुजन असिन नंगट होखन यौन क्रिडा कर्लक बहुत ताल होसेक्लिन् । आझ हितभरके मन बुझाख आफन चाहना पूरा कर्ठ, खैठ पिठ ।

ओह व्याला गुर्वान सन्ह्लीह मलेसियासे ठरोक फोन अइठिस ।

गुर्वान सन्ह्ली, हेलो को बोल्नु भयो ?

गुर्वान सन्ह्लीक ठर्वा, हेलो मै हुइटुँ परौं पठैलक एक लाख रुप्या पैलो कि नाइ ?

गुर्वान सन्ह्ली, पैनु पैनु ।

ठर्वा, औ् चर ओर कसिन खब बा ?

गुर्वान सन्ह्ली, ठिक बा । लर्कन बेरीओरी खवाक सुटा रख्नु । मै टिभि हेर्क बैठल बाटुँ ।

ठर्वा, ल मै पाछे फोन करम ।

गुर्वान सन्ह्ली, ल ल बाइ ।

बिचारा भोनडोक का थाहा ओत्रा दुरिक मनैं । जन्नी, ठरोक कमाहीम हिवस्क ीओ सेकुवाम पैंसा उरैटी जवानी उराइटा कैख ।

आर्मी बिहन्नी आफन गण कपासे ब्यारेक ओहर लागठ । गुर्वान सन्ह्ली, रातभरके रुम चार्ज, खैलक बिल भरठ जाँम नौ हजार टिरठ ओ घर ओहर जाइठ ।

एकदमसे गुर्वान सन्ह्लीक फोन अइटी रठिस । उ हरेक एक डु दिन बिराबिरा घरसे बाहर रात रहठ । आझ सम्राट गेष्ट हाउसम डोसर ग्राहक बलैले रठिन् गुर्वान सन्ह्लीह । गुर्वान सन्ह्ली आझ आफन खर्चम नाहोख और जन्हक खर्चम जवानी लुटाए गील रठी ।

रामलाल व्यापारी बैठलम विशेष खानपिन कर्टि मस्टी कर्ना जमर्काे रठिन गुर्वान सन्ह्लीह । व्यापारी रामलाल आझ आफनसंग मधुकरह फेन अन्ल रहठ गर्वान सन्ह्ली दुई जहन डेख्खन ठनिक हडबडैठी ।

रामलाल, माई डियर ‘हनी’ का पिर मानटो ।

गुर्वान सन्ह्ली, मै ट टुहाँर विश्वासके आधार पा अइलकमें सब जहनसे शरीर बेंचना रण्डी ट नै हुँ

रामलाल, इ मधुकर स्वार एकदमे मिल्ना संघरिया हो । इ ओ मैम कुछ फरक निहो । टँु आझ एक रातके लाग हुइलेसेफे रण्डी बन्लसे का फरक परि जे । बरु रकमके चिन्ता नाकरो । आखिर टुँ म्वाँ। लाग ट कैयोचो रन्डी बल्सेक्लो केरे ।

उ रातखन होटलमसे निक्र सेक्ना अवस्थाम निरलहिन । आझ गुर्वान सन्ह्ली रामलाल ओ मधुकरके यौन चाहना पूरा कर्लि । रातभर डुनुजन नीलो फिलिम हेर्टी मस्टी कर्लीन् । मानौं दुईठो बघुवा एकठो हरिण लुछाचुडी करहसक शरीरम खेल्लिन् । अन्ढार मन लेक गुर्वान सन्ह्ली बिहान्क ब्याग लेक घर ओहर अइली ।

डाइक असिन चालाले छावा सुन्द्रा छाइÞ कल्सौरी दिकदार बनल बाट । लेकिन हुक्र कुछ कर निसेक्ठ । गुर्वान सन्ह्लीक ठर्वा भोन्ड्वा यिहिसे आघ विदेशम ४ बरस कतारम बैठख अइलक हो । ऊ ब्यालाम भोन्डवा घर फुटल निरह । वाकर छाइछावन पर्हैना लिखना काम डाइ बाबा बुडी बुडु काकी काका जिम्मा लेलक ओरसे गुर्वान सन्ह्ली असिन क्रियाकलापम सलग्न हुइ निकल रलही । जब भोन्डवा विदेशसे आइल टबसे वाकर जन्नी घर फुटैना बात कर्लिस । घर फुटल ओठेसे गुर्वान सन्ह्ली स्वतन्त्र छाडा हुइलक हुइ । घरन नियन्त्रण, परिचालन भी व्यवस्थापन कनो घरमुली निरलसे असिन दुर्घटना हुइट कना व्यवहार गुर्वान सन्ह्ली डेख परिन् । ठर्वा विदेशम लर्का छोटछोट गेन्डोक काका काकी, डाडु भौजी, बुडि बुबा अल्गैलक कारण ऊ स्वतन्त्र रलही ।

बुढापाकनके एकठो कहाइ बा चोर गोरु ओ बिग्रल जन्नी एकके हुइट हुकनक गोठाला लाग निजाइट । आँखी छल्खन आफन इच्छा पुरा कै ढर्ठ । ओसहख गुर्वान सन्ह्लीक ट गोठाला लगना मनै फेन काहाँ रलहिस । उ ट एकदम स्वतन्त्र रलही । घरमुली सन्ह्ली छाडा हुइलक कारण छाइ कल्सौरी फेन ठनिक उत्ताउली बानी सिख्टी गिल । कल्सौरी कक्षा ९ म पहर्ना करी । छाइक उमेर फेन बहर्टी गिलक कारण सन्ह्लीक गोही ट्याकल आर्मी, व्यापारी ढिर ढिर कल्सौरीक वहर नजर लागल रहिस । सन्ह्लीक बुरहाइल जवानीम मिच्छाइल आर्मी एकदिन कल्सौरिह नजर लगैल रहठ । रातखन घरम सुटल कन्सौरिह जबरजस्ती बलात्कार कैक आर्मी फराहर होजाइट । गुर्वान सन्ह्ली यी घटनाह सामान्य रुपम लेठी । आपन आनी बानी सुढर्ना ट दुरिक बात हो, झन ओह आर्मीसे उरहर जैनासम योजना बनैल रठी गुर्वान सन्ह्ली । आफन ठरोक पठाइल रुप्या समेत आर्मीह एकलाख पचास हजार रुप्या, एकठो स्क्रीन टच मोबाइल सेट डेल रठी । आर्मी एकदम चनाख ओ धुर्त रलक कारण सरुवा होगिल कैक कुछदिन पाछ सिन्धुली गैलक खबरले गुर्वान सन्ह्लीक योजना चक्नाचुर हुइठिस । ३ वर्षक सक्कु ठरोक कमाही बालुम पानी ढारसक उराडेठी । यहर छावा सुन्दर छोटी उमेरसे चुरोट, गाँजा खैना संगसाथले ऊ एक आवारा गुण्डा बन पुगठ । डाइक गलत काम गलत क्रियाकलापले छाइक प्याटिम आर्मीक पाप बहर्टि जिठिस । यी खबर एककान डोकान मैदान हुइ पुग्लक कारण छाइ कल्सौरी फें बर्बाद हुइ पुगठ ।
ककन्डरान छोट्की कथा संग्रहसे ।

मान बहादुर पन्ना
सुर्खेत

गुर्वान सन्ह्ली

मान बहादुर पन्ना