बुडिक् भौका

विष्णु कुसुम
१३ जेष्ठ २०७८, बिहीबार
बुडिक् भौका

बहुट बरससे एक्ठो कन्वाँम
झुलाक टँगाइल बा
मानो ओकर बैठ्ना ठाउँ उहो हुइस
मै बारम्बार बाट उठैठुँ
ओ सड्डे पुछटीफे रठुँ
बुडि हौ भौका काहे टँगाइल बा ?
डेखा डेउ ना का ढर्ल बाटो ?
भौका काहे काहाँ चाह लागठ ?
इ बाट्से बुडिह सटैटि रठुँ मै ।

बुडिक् बाटम् ढेर सवाल कर्ठुँ
बुडिक् मैयँक् पोक्या ढर्ना भौका
बुडिक् सहिडान ढर्ना भौका
जात्तिसे महि कत्रा मजा लागठ
डेख्नास लागठ उहिम का रहठ
काहे बुडि डेखाइक् डरैठी ।

बरा जिड्डि बाटुँ बुडिक् नटिन्याँ
सक्कु बिट्खोर्क हेर्ना बुझ्ना लागठ
ओ लिख्नास लागठ
बुडिक् भौकक् कहानी
कर्नास लागठ पुरन्याँ भौकक् बयान ।

डाइ कठि बुडिक् भौका
जे टे निहेर्ठ उ ट बुडिक् चिन्हाँ हुइन
सुन्ल बाटुँ बुडिक् भौकम्
महा पुरान पुरान पहिचान बाटिन
गल्टक् लहंगा, ठेठ्ठोक गोनियाँ
एक बिट्या, डु बिट्या ,चार अन्नि, आठ अन्नि
डैनाहा चोल्या, फरिया, कर्या गटिया
नठिया, सुटिया, माला, ठोस्या, मँगिया
कारा, बाला, झिलमिल्या
बहुट्ट बहुट्ट चिज ।

बुडिक् भौका कत्रा महान बा
संस्कृति अटाइल बा
पहिचान अटाइल बा
पुर्खनके मैयाँ अटाइल बा
कत्रा मैगर बा
हमार बुडिक् भौका ।

विष्णु कुसुम
घोराही दाङ

बुडिक् भौका

विष्णु कुसुम