साजल चाउर

डियर अबिरल
१३ जेष्ठ २०७८, बिहीबार
साजल चाउरजेठके महिना गाउँम घर बनैना, कुल्वा लग्ना बेगारी चल्टी रह। रुख्वा बरिख्वाम लावा पट्या पलाक जहोरफे हरयर महा सोहावन डेख पर । कोक्नीक ठ्वाठम म्वाँछ आइ लागल रहिन । कौनो कोक्निम भर भखर ढानिकानी आइट् डेख पर । पुर्बहिया बयाल आपन सुरम सुरसुर सुरसुर बहटी रह ।

भैसोरान बुडु सजना गैटी घरक् पछिउँक् पाँजर टुँटक् छाँहीटिर हरचाली करट् रल्ह । खटौली भाँग्क छट्री सिर्जैटी रहैं । बियार बोक्ना हरझौंखी बनैना, जुवा चस्ना, ह्याँगम हरिस फेर्ना कैयठो काम ठाक लगाक ढर्क रलह । सर्कक पस्छिउँ भैसोरान घर पुर्बक पंजार पस्ल्याहन घर डखनक् पंजार खोल्ट्याहान घर अस्ट अस्ट पहाँटिक पहाँट लागल घर । गाउँक् जवान लौंरा ढ्यार जसिन कालापाहार गिल बाट । गाउँम जवान लौरावन डेख पर्ना फे सिह्नी । टरटिह्वारम किल हो केउ केउ अइठ । भैसोरान डाडु भैया घर फुट्लक् डु बरस पुगगिल रहिन । बर्का घरहँ खेटी किसानी कर्ठ । छोट्का इन्डिया गिलक् डस महिना हो रलिन । लक डाउनम छेक्वा परल बाट । यहाँ जुन भैसोरान छोट्की महाँ कर्राक बेराम कोन्टिम हहनैटी सुटल बाटी ।

अइया डाइ, अइया बाबा मुनु मुनु । एक घचिक रहिक गाउँक बर्का गुर्वा बैडावा जुटैल । गुरैपाटी बैठैल। छाँकी ढरकैना छुटल बा कहटि घरक् डिंउटा रिसाइल बटैल । इह ब्याला गाउँक मस्टर्वाफे टुपलुक्कसे आपुग्ठ । अहो बर्की-छोट्कीहन मजा लग्लिन ? बर्की जवाफ डेठि-डिहुरारिक् डिंउटा लौह्वाइल पानीकसंग साजल चाउर खवाडेनु । मजा ट होजिहिन जे । हाँठ जोर्टी मस्टर्वा कठ- हे भगवान कहियासम साजल चउरक् भरम घरह छटपटाक बैठ पर्ना हो । हाली लैचलो अस्पताल । बर्की कठिन-कहाँ लैजैबो ना हम्र आभिनसम जियल बटि कुठ्लिक चाउर सजाके ।

डियर अबिरल
गुलरिया-१५ खैरापुर, बर्दिया

साजल चाउर

डियर अबिरल