फेसबुक

विष्णु कुसुम
२० जेष्ठ २०७८, बिहीबार
फेसबुक


बाबा गोरु बह्र्याए निक्रलसे
घाँस बोक्क निक्रना छावा
डाइ भारा मिस उठ्लसे
गग्री लेक पानी भर निक्रना छाइ
अगट्टही उठ्क बुडि बुडु कहटि
चम्पन लगैटि रना नटिया
भिनसहरी भुख लागल कैख
बासि भाटक ख्वाँटर खोज्ना नटिन्याँ
अझ्कल जाटसे कोह्री होरल
उहो फुसबुक चलाके ।

माउँ जार छाब्डर्नु कैह्क
हलि बासि खाए बलैना पटुहिया
डाइ मै अफिस जाइटुँ कहटि
सड्ड जनैना छावा
काका ख्याल अइनु कैह्क
खेल्वार कर्ना भटिज्वा
काकी गोरी बिन सिखाडेउ कहटि
हरचाली सिख अइना भटिज्या
अझकल जटसे कोह्री होरल
उहो फेसबुक चलाके ।

कबु कबु छक्क पर्ठुं मै बुह्राइल बुह्रिया
मोबाइल म का जाडु रहठ् सोच्टि रठुँ
एक घचिकफे लर्कनक
कामफे नि डेक्ठुँ फुर्सडफे नाही
जब हो जब मोबाइल सुह्रैटि नेंगना
मोबाईल खेलैटि बैठ्ना
फुर्सडक हरचाली काहाँसे आइल हुइ
बिन कामक् फेसबुक ।

रात बाह्र बजे सुट्ना छाइ
भिनसहरी चार बजे उठ्जिठे
पहिल डर्या डार उठी
ढेकी कुट उठी
भिनसहरी छट्री, स्यागो, गैंजा, बेर्री
कसिन कसिन हरचाली कर्ना ठर्वाफे
अझ्कल उहो मोबाइल किल हेर्ठ
जब हो जब घनिघनि
जबाना काहाँसे काहाँ पुगल डेख्ठुँ
अचम्म लागठ, गाल पकर्ल सोच्ठुँ
मनै कत्रा आलस कोह्री होगैनु
उहो फेसबुक चलाके ।
विष्णु कुसुम
घोराही दाङ

फेसबुक

विष्णु कुसुम

error: Content is protected !!