थारु गाँठ

डियर अबिरल
१ असार २०७८, मंगलवार
थारु गाँठ

लघुकथा
थारु गाँठ


सईई पास होके उच्च शिक्षक लाग सागर आपन बसेरा बर्दियक् सदरमुकान गुलरिया ओहर सर्ठ । सागर महा चाकिल मनक् मनै हुइ ट । बिहान क्याम्पस जैना सँन्झ्या पुस्टक पसलम काम कर्ना ।

एकदिन क्याम्पसक ड्रेस लगैले डगरिम साइकिलिक चेनम डुपट्टा लपेट्क छुटैटि रहल एक जन लवन्डीह डेख्ठ । सागर छुटैना सहयोग कर डेठ । सगर ओ सपनाके उ ब्याला भल्मुन चिन्जान हुइलिन । एक्क क्यापस हुइलक कारनसे हुइ सायड मन मुटु कब सट्गैलिन पट्ट नैचल्लिन । समय बिट्टि गिल । सपनाहे क्यामपसम और लौराफे मन परैलक कारनसे ढम्की डेलिन । महि मैयाँ निकर्लसे सक्कु बाट घर पुगाडेम कैक । सपना चिन्टाले सागरह छोर्नासम निर्णय कर्ठी । सपना सक्कु बाट सागरकेठे अरैठी जिठी । सागर मैयाँ भरल रस्गर बोलिम कठ । मोर मैयाँ मोर प्यारी टुँ मोर जिना आढार हुइटो । टुँ मोर जिन्गी हुइटो । टुँ मोर प्राण हुइटो । एक डु ठो कुकुर भुक्टी किल झस्क नैपरि । बन्ड्रा जट्रा कुड्गलसेफे पर्बट्वा हिलाइ नैसेकी । हमार मैयँक् महल कबु नैडग्मगाइ ।

हमार मैयाँ सटक् मुन्ढा गाँठ जस्ट नैहो । एक खुट्ला टन्लसे छुटजैना । हमार मैयाँ ट नम्ह्रेनिक बौँरक् पगाहासेफे बल्गर बा । एक खुट्ला टन्लसेफे सट्कना डोसर खुट्ला टन्लसेफे सट्कना । हमार मैयँक् गाँठ ट थारु गाँठ हो थारु गाँठ । डुनु जाने मुस्कुरैठ गाँठ सट्के हस् ।
डियर अबिरल
गुलरिया–१५ खैरापुर बर्दिया

थारु गाँठ

डियर अबिरल