भमाहा

गणेश वर्तमान
३ असार २०७८, बिहीबार
भमाहा

भमाहा

आम्हिँ लौव धान घरम् अइना डु महिना पलरह ।सिलक् डाइ घनघन डेहरी हेरि । घनिघनि कुठ्लि हेरि
। याकर बारेम सिलक बाबा बर्का गुर्वा कुस मट्लब निरलक म खोब उस करि सिलक् डाइ । गाउँ भरिक पुजाआँटि जब निम्जा क आइट ।

आपन ट्वाँटा भरा लि और जे ज्या करँट कुस मटलब निहुइस यि मड्वा हे । भख्खर सावन लाग रहल डेहरी कुठ्लि छुछ्छ होगिल । ठाह्र ग्वारा भुन्भुनाइ लागि । का कर्ना हो ट सिलक् डाइ गाउँक् पुजाआँटि मै निकरडेम ट के करडेहिन ?

सन्झ्या क सड्ड अस्टक चलटलहिन उ घरम । सिलक् बाबा जन्नि ओत्रा कहिनफे कुछ निब्वालट । खेट्वा डु बिघा लगाइट् । चार गाउँसे टिहाइ आइन् टभुन आँरि निपुगिन । सिलक् डाइहन भ्वाज करबेर मरौरि लिहक् लाग टिस रुप्या लेलक् सिला बाह्र बर्सक् होगिल वाकर । टर टिनठो बाबू जरम गिल रलहिस । जत्रा धान डेलसेफे टिर्ना पलरना । उह सन्झ्या क सिलक् डाइ खोब मुटु बठाइटा एक खोर्या आन्ट कल ।

एक खोर्या भुवर डारु सिलक् बाबक् आघ ढर्टि सिलक डाइ कलि । गाउँ भरिक मनैनके गुरै कर्ठो आपन लाग फे करलेना हो । सिलक् डाइक् बात सुन्क सिलक् बाबा कल । जाट्टिक भुटन मन्टर ले क मनाइ सेक्जाइठ मनक् भुटहन कसिक मनैना हो सिलक् डाइ ।

गणेश वर्तमान
बर्दिया

भमाहा

गणेश वर्तमान