मंगल सुत्र

गणेश वर्तमान
२८ असार २०७८, सोमबार
मंगल सुत्र

मंगल सुत्र
बैसाख मैन्हाँ सक्कु उहँर खेट्वा खालि रह । घाम जुन्हुँक का मेर करल रह । मै अंगना भँठ्ना माटि क्वार हर्डेउह्वा डुम्ना वहाँ गिल रनहुँ । माटि फें सिक्टाअस रह आँख्खर । पिअक लाक लैगिलक जरकिनिक पानी क्वारल ठाउँ डार बेर बोल आइल, ‘नाटि पानी ना फँकाउ ट महि नस्से पियास लाक्टा ।’

हेर्नु, एक्ठो छैसठ्ठी सरसठ्ठि बर्सक् जे हाप कट्टु भेस्ट ओ ढाका टोपी घालल रलह, उह मनैयाँ ओत्रा बाट कहबेर सम म्वार लग्गु पुग्स्याकल रलह । मै पानी वानि डेनु टब पुस्नु, ‘कोन गाउँक हुइटि बुबा, कहाँ जाइटि अप्न ?’

‘पैल्हक म्वार घर ट गोब्रैला हो नाटि । आप घरमसे निकर्वा पाइल मनै कहाँ जाइटँु कहुँ ।’

‘के घरमसे निकारल कहि ट अप्नहन ?’

‘के निकारि नाटि छावन ट निकर्ठ काहुँ ।’

हुँकार बाट सुन्क एकघनि ट बुबक छावासे नस्से रिस लागल ।

‘चलि बुबा हमार घर जाइ’ कनु मै । बुबा फें नाइ कह नि सेक्ल । घर गिलि ट बह्रिम बैस कनु टब मिन्हि रिझाइ लग्नु । डाइ घर नि रलहि उ डिन ।

‘जाँर पिठि कि नाइ बुबा ?’

‘नाहि नाटि जाँर छोर्लक पच्चीस साल हो गिल ।’

उहाँहे भाटक् मिििझ्न खवइलुँ ओ कहलुँ, ‘बुबा मै एक्ठो बाट कहम ट मन्बि ?’

‘कहि ना कहि’ बुबा ओत्रा कल ट मै बुबाहन बुबक घर पठाए जिना बाट कर बेर सुरु म ट नि मान्टलह । बाबा घरमसे गैगिल कैख कत्रा चिन्टा मानल हुहिँ छावा कनु ट बल्ल मन्ल ।

हुँकाहार घर मोटिपुर रलहिन । बाइक म एक्क घनि घर पुग्गिलि ।

‘मै ट एक मैन्हाँ रैक अहिँ कलक ट आ गिल काहुँ ।’

अंगनम पुग्टि कि हुँकाहार पटोइह्या कह लग्लिन । छावा बगरोम बैस्क हरिस चास्टलहिन ।

‘बेराम बाबा बिर्वा कराइक छ्वारक नि मजा मन्ठि अप्न । आप असिक घरमसे नि निकर्बि । मै लग्गु बैस्क कनु ।

‘घर जाँर पिअ निपाके जाँर ख्वाज सड्ड घरमसे निकरक जिठ बाबा ।’

उ मनैयँक बाट् सुन्क डंग परगिनु मै । एकघनि पाछ मै मुट टोइलेट म गिनु टब घरमसे उह मनैयाँ ह कहट सुन्टनहुँ, ‘यि बड्डो ट अस्ट हो कान्छी बेराम बाटुँ बेराम बाटुँ कटि रहट, स्वांग पारट काहुँ । बिश्वासिलो सहकारी मसे रिन लेलक सक्कु रुप्यक टुहाँ लाक मंगलसुत्र किन्डेम ।’
गणेश वर्तमान
ठाकुरद्वारा, बर्दिया

मंगल सुत्र

गणेश वर्तमान